Home / Nieuwsbrief52016-deel1-fj283r

 

Editie 5, focust zich op de ontwikkelingen die nu gaande zijn binnen Able. Niet enkel de onderwerpen die wij vandaag de dag op het gebied van wet- en regelgeving aan het behandelen zijn, maar tevens waar deze onderwerpen binnen de Agile teams van Able opgepakt worden.

Graag wil ik mezelf introduceren als de nieuwe verantwoordelijke voor ‘Wet en Regelgeving’ binnen Able. Mocht u tijdens de Able klantendag aanwezig zijn geweest, dan heeft u wellicht een voorproefje kunnen krijgen tijdens een van mijn presentaties.

Naast het bijhouden van huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, zal ik ervoor zorgen dat de informatie van onze klanten en de buitenwereld bij de zeven ‘Product Owners’ van Able landt.

We zijn bezig procesverbeteringen door te voeren met betrekking tot wet- en regelgeving aanpassingen. Hoe komen we van wet, tot business proces, naar softwareoplossing op een voor iedereen efficiënte en transparante manier.

De Agile teams hebben zich de afgelopen tijd ingewerkt in de relevante wet- en regelgeving. De workload ten gevolge van wet- en regelgeving wordt als volgt over de zeven agile teams verdeeld:

Wet- en regelgeving Team Product Owner
Ontsluiting EP gegevens Transformation,
Messaging and Interfacing
Michiel van Schilt
Technisch Framework Cross Cutting Concerns Esther Wien
EMIR, TCO, FTT, T2S, MIFID Securities, Costs and Fees Sjaco Bregman
MIFID Wealth Services Marcel Blom
FATCA, CRS, Record Retention Products and Accounts Hugo de Zoete
SEPA, DGS, VIA, SWIFT Payments and Interest Rene van Zijl
Record Retention Transactions and Positions Raf Nijsten

Productowners:

fotoproductowners

Momenteel zijn we gefocust op:

 • Realisatie van Wet- en regelgeving meldingen in de 07.00 / 07.01
 • Inventarisatie van 2016 ~ 2018 changes
 • Afstemming met de klant

Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen die we als Wet- en regelgeving items behandelen. We zullen deze in de maand maart nog met u bespreken.

marcosotoPNG

 

 

Marco Soto
06-10 14 29 70


Wet- en regelgeving

Inmiddels is TCO en de VKM (vergelijkende kostenmaatstaf) gerealiseerd in EP+. Able heeft samen met haar klanten, wijzigingen aan de EuroPort+ suite kunnen doorvoeren waarmee we de VKM aan eindklanten beschikbaar kunnen stellen. Nederland neemt onder de leiding van de NVB in overleg
met de AFM een voorschot op de invoering van MiFID II die we samen met u aan het realiseren zijn.


SEPA

2 belangrijke issues worden genoemd voor SDD (Direct Debit); voor SCT (Credit Transfers) worden geen wijzigingen voorgeschreven:

 • Main change to be introduced with the SDD Core Rulebook version 9.0: all collections presented for the first time, on a recurrent basis or as a one-off collection, can be presented up to D-1 inter-bank business day.
 • Main change to be introduced with both the SDD Core Rulebook version 9.0 and the SDD B2B Rulebook version 7.0: the current requirement to use the sequence type ‘FRST’ in a first of a recurrent series of collections is no longer mandatory.
SEPA Core Rulebook 9.1 (voor 01/11/2016). Bron: EPC Newsletter / EPC website: 2016 SDD Rulebooks

EuroPort+ zal een alternatieve time-cycle gaan toepassen die afwijkt van de huidige time-cycle. De huidige time-cycle is hardcoded geprogrammeerd. Dit is m.n. bedoeld voor ‘critical transactions’ waarbij de incassering binnen 1 dag geregeld kan worden. Nadere specificatie van ‘critical’ wordt niet genoemd.

‘Critical transactions’ zijn voor onze huidige klanten niet van toepassing.

In de alternatieve time-cycle is een sequence type FRST niet verplicht maar ook niet verboden. Dit kan blijven zoals het nu werkt.

In de specificaties staan de wijzigingen expliciet beschreven maar op het bovenstaande na, geen gevolgen voor verdere aanpassingen; technisch wordt de berichtgeving niet aangepast.

Aanpassingen:

 • Vastleggen mogelijke time-cylces inclusief aangeven wat de default is.
 • Vastleggen time-cycle per mandaat (debtor bank moet akkoord zijn).
 • Toepassen van juiste time-cycle bij nieuwe DD IN.

 

Deze aanpassingen worden gerealiseerd onder melding EP-4505 en staan gepland voor de 07.01 release.


SEPA regulation: BIC out of IBAN derivation

Per 01 februari 2016 moet de BBAN voor ‘cross border payments’ binnen de SEPA zone vervangen zijn door de IBAN.

Per 01 februari 2016 mag een bank (PSP – Payment Service Provider) niet meer aan een klant (PSU – Payment Service User) vragen wat de BIC is van een betalingsopdracht. De klant volstaat door enkel een IBAN aan te leveren.

Dit geldt alleen voor SEPA landen en EURO betalingen Dit zijn 19 van totaal 34 landen exclusief Nederland.

Able onderzoekt of IBAN plus, een product aangeboden door SwiftRef, ingezet kan worden om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen. Het product kan afgenomen worden in de vorm van een API die toegang geeft tot een global IBAN BIC directory waarmee de BIC uit IBAN wordt opgemaakt. Verder onderzoek op dit punt wordt gedaan onder meldingen EP-6225 & EP-6984.

De ontwikkelingen binnen het SEPA betalingsverkeer en haar rule book houden we nauwlettend in de gaten. We willen u attenderen op deze wijzigingen echter zal Able op de korte termijn geen software aanpassingen doen op de hierboven genoemde onderwerpen.

Bron: Regulation (EU) NO 260/2012 stipulates the timelines for application of the so-called “IBAN only” rule: “After 1 February 2014 for national payment transactions an after 1 February 2016 for crossborder payment transactions, PSPs shall not require PSUs to indicate the BIC of the PSP of a payer or of the PSP of a payee”

Deposito Garantie Stelsel (DGS) > European Deposit Insurance Scheme (EDIS)

Met de publicatie van Staatsblad 2015, 434 heeft Nederland per 26 november 2015 de Europese DGS-richtlijn geïmplementeerd. De wijziging zorgt ervoor dat het stelsel meer risico gebaseerd wordt. Nederland heeft hiermee de volgende stap genomen naar de verwezenlijking van de ‘European Deposit Insurance Scheme’.

De wijzigingen in DGS voor uw organisatie en de software van Able, treffen op dit moment alleen wijzigingen in het proces. Daar waar banken op ad-hoc basis aan DNB over de aangehouden deposito’s rapporteerden, wordt er nu vereist dat ieder kwartaal een opgave volgt van de depositobasis. Zie; (Bbpm, artikel 29.16) Op basis van deze informatie zal uw bank een aanslag ontvangen voor het doen van een storting in het Deposito Garantie Fonds.

De DNB heeft als eerste kwartaalrapportage de datum 11 februari 2016 aangehouden. Op deze datum moest de eerste rapportage over de aangehouden deposito’s per 31 december 2015 gerapporteerd zijn. EuroPort+ stelt u reeds in staat om de DGS-rapportage op elk moment te genereren om aan deze verplichting te voldoen.

Op de korte termijn hebben we voor DGS geen aanvullende wijzigingen in scope en zijn we in afwachting van de DGS-handleiding 2.0 die binnenkort door de DNB wordt gepubliceerd. Hieronder volgt een tijdslijn overzicht van de implementatie cycli van het ‘European Deposit Insurance Scheme’.

tijdbalktemp

Common Reporting Standard / FATCA

De wijzigingen in de vastlegging zijn reeds gerealiseerd door het Products and Accounts team.

Het kunnen registreren van de gegevens rond belastingplichtigheid in verdragslanden volgens FATCA en CRS is, conform de eisen per 1 januari 2016, in EP+ gerealiseerd en reeds opgeleverd:

 • Bij onboarding kan belastingplichtigheid worden uitgevraagd in Eurofront
 • Vastgelegd bij het ‘klant worden’
 • Is onderhoudbaar in EP+ op holderniveau

In verband met aanvullende richtlijnen vanuit Qualified Intermediaries (QI) en FATCA is het gewenst om aan te kunnen geven dat bepaalde getekende formulieren zijn ontvangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de self-certification forms. Ook dit is al gerealiseerd in EP+.

Belastingdienst / VIA

De belastingdienst heeft inmiddels versie 16.2.0 gepubliceerd van de ‘Gegevensaanlevering van bank- en beleggingsproducten. Hierin is onder meer opgenomen welke gegevens de belastingdienst verwacht te ontvangen ten aanzien van CRS en wat de wijzigingen zijn ten aanzien van FATCA.

De volgende wijzigingen zijn reeds in scope:

CRS

 • Aangeleverde gegevens moeten worden voorzien van een landcode ingezetene.
 • Alle klanten moeten worden toegevoegd en dus niet alleen de ingezetenen in Nederland.
 • Het bestand met uitgekeerde dividend splitsen per land van het uitkeringsfonds ten behoeve van de verschillen in bronbelasting van de diverse landen.

FATCA

  • Extra gegevens wanneer klanten ook in Amerika belastingplichtig zijn

 

Het Payment and Interest team gaat deze wijzigingen verder verwerken naar de verschillende bestanden die aan de belastingdienst geleverd moeten worden onder de verzamelnaam VIA. Dit wordt gedaan onder meldingsnummer EP-7060, gepland voor de 07.01 release.


SWIFT: MT/MX Standards 2016 & ISO-20022

Het Eurosysteem en het Europese parlement werken verder aan de harmonisatie van de Europese financiële markten. Via de ECB en ESMA, die operationeel toezicht houden op het financieel systeem, vindt er standaardisering van regels en processen plaats.

Een belangrijk element van dit Regulatory Framework vraagstuk is het berichtenverkeer over de financiële netwerken. We zien in tal van onderwerpen als SEPA, T2S, EMIR dat gebruik wordt gemaakt van MT, MX en ISO 20022 standaarden in de RTS of andere technische documentatie.

We volgen de wijzigingen in de MT / MX / ISO 20022 standaarden en willen graag de must haves met u bepalen, zeker ten aanzien van ISO 20022.

Voor SWIFT is op 19 en 20 november 2016 de standards release implementatie deadline voor zowel MT als MX berichten. De documentatie zijn we nu aan het analyseren voor oplevering in de 07.01.


MiFID II

De Europese Commissie heeft besloten de invoering van MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) integraal met een jaar uit te stellen naar 3 januari 2018.

De implementatie van de omvangrijke hoeveelheid regels vergt een grote inspanning voor marktpartijen. Able gaat door met het inschatten van de gevolgen van de herziening van de richtlijn MiFID en de nieuwe verordening MiFIR (samen aangeduid als MiFID II) voor EP+. Voor 2016 zijn nog geen software aanpassingen in EP+ gepland.

Belangrijke onderwerpen van MiFID II zijn:

  • De MiFID II voorstellen bevatten een nieuwe beleggingsactiviteit: Het exploiteren van een georganiseerde handelsfaciliteit, een Organised Trading Facility (OTF). Handel op een OTF zal worden beperkt tot non-equities zoals obligaties, gestructureerde financiële producten, emissietoelagen en derivaten
  • Verplichting voor beleggingsondernemingen om telefoongesprekken en elektronische communicatie op te nemen en te bewaren voor 3 jaar
  • Bewaren van financiële instrumenten wordt aangemerkt als beleggingsdienst en is ook vergunningplichtig
  • De cliëntenclassificatie wordt aangepast. Publieke organen (gemeenten en lokale overheden) worden aangemerkt als niet-professionele belegger
  • Bij onafhankelijk advies en vermogensbeheer is het niet langer toegestaan provisies, commissies of een andere geldelijke vergoeding te ontvangen van een derde. Voor beleggingsdiensten geldt sinds de implementatie van MiFID de inducement-norm, met als uitgangspunt dat provisies niet zijn toegestaan. Hierop waren uitzonderingen beschreven, die in de praktijk tot veel onduidelijkheid leidden
  • Best Execution verplichtingen worden aangescherpt. Orderuitvoeringsbeleid moet specifieker en duidelijker worden. Tevens dient de beleggingsonderneming per financieel instrument jaarlijks de top 5 van de door haar gebruikte handelsplatformen weer te geven.
  • De know-your-customer toets wordt aangescherpt. Er gelden strengere eisen voor de kwalificatie ‘niet-complex product’, waardoor eerder een passendheidstoets moet worden aangeboden. Er zal altijd een passendheidstoets moeten worden uitgevoerd wanneer execution-only diensten worden aangeboden in combinatie met krediet.
  • Een belangrijke reden voor het uitstel van MiFID II wordt gevormd door nieuwe rapportageverplichtingen, deze worden sterk uitgebreid;
  • Frequentie van halfjaarlijkse naar kwartaalrapportages
  • Geen periodieke rapportage eis in geval van online inzage en cliënt heeft de waarde van het portfolio tenminste eenmaal per kwartaal bekeken
  • Rapporteren van verliezen van 10% van de portefeuille (of veelvouden van 10%)
  • Voor retail cliënts, rapportage met betrekking tot posities in ‘leveraged’ financiële instrumenten of andere voorwaardelijke verplichtingen met verliezen in waarde van 10% (of veelvouden van 10%) op instrument niveau, tenzij anders overeengekomen
  • Aantal te rapporteren velden: van 26 naar 86 uitgebreid

 

Able beseft dat MiFID II voor haar klanten belangrijke organisatorische impact kan hebben en wil u daar graag bij helpen.


MiFID II en de beleggersgiro

Een beleggersgiro is een juridische entiteit die de gelden en financiële instrumenten van beleggers bewaart en beheert en er op die manier voor zorgt dat wordt voldaan aan de eisen rondom vermogensscheiding. In MiFID II zijn de eisen rondom vermogensscheiding verder aangescherpt.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is van plan wijzigingen aan te brengen in de ‘Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen’ (Nrgfo) als het gaat om vermogensscheiding. De reden voor de voorgestelde wijzigingen is dat de AFM vindt dat de bewaring van financiële instrumenten conform de Wet giraal effectenverkeer (Wge) een betere juridische bescherming biedt dan bewaring via een beleggersgiro.

De AFM heeft naar aanleiding van de introductie van MiFID II onderzoek gedaan naar vermogensscheiding door middel van beleggersgiro’s. De AFM is van mening dat de Wge voor klanten een betere juridische bescherming biedt zonder de functionaliteiten te verliezen die een beleggersgiro heeft.

Nederlandse grootbanken zijn in nauw overleg over dit onderwerp met de AFM om het belang van de beleggersgiro voor de Nederlandse beleggingsmarkt te benadrukken.

Ook wij willen met onze klanten in overleg over de toekomst van de beleggersgiro binnen het financiële landschap in Nederland.


Target 2 Securities

De invoering van Target2Securities wordt in fasen, ‘waves’, over 2016 ingevoerd. Op 2 februari 2016 heeft de ECB een nieuwe ‘T2S migration plan’ gepresenteerd. Met daarin per land/CSD de gewijzigde deadlines.

T2S

Op dit moment hebben we enkele vragen van klanten t.a.v. de migratie naar T2S. De volgende AIMS meldingen zijn bij ons bekend: EP-6789 en EP-7018.

T2S brengt de volgende verplichtingen met zich mee waar klanten rekening mee moeten houden:

 • Verplicht gebruik van BIC11 van de bank
 • Dump instructies zijn niet meer toegestaan, aleen ‘receipt instructions’
 • T2S introduceert nieuwe verplichte matching fields, gebruik hiervan moet overlegd worden met uw tegenpartijen
 • ‘instruct both legs of a repo’

Verdere verplichtingen bevinden zich in de volgende onderdelen van het post-trade proces:

 • Wijziging in de instructie types voor settlement
 • Wijziging in de matching criteria
 • Bilateral cancellations
 • Partial settlements

Able wil in maart deze ontwikkelingen met u doornemen om de nodige wijzigingen voor release 07.01 af te stemmen.

Financial Transaction Taks

De huidige software in EuroPort+ voor Financial Transaction Tax biedt een schaalbare oplossing die verder ingericht kan worden daar waar landen meegaan in het invoeren van de tax. Deze functionaliteit is reeds beschikbaar sinds 2013. Op dit onderwerp hebben we geen wijzigingen gepland. We nemen graag met u door hoe deze functionaliteit voor u werkt en of hier nog aanpassingen voor nodig zijn.

Record Retention

‘Record Retention’ verzoekt om een proces c.q. gedefinieerd beleid toe te passen ter gecontroleerd onderhoud van data. Hierbij kan het gaan om het opslaan, het verwijderen, het wijzigen, archiveren van data. Tevens kan het zijn dat er van deze acties een audit log bijgehouden moet worden.

Requirements kunnen per klant verschillen door verschil in gebruik van tertiaire softwaresystemen en het dubbel opslaan van data. (bijvoorbeeld in CRM of boekhoudkundige systemen) Dit impliceert dat klanten moeten kiezen ‘waar’ ze het beleid effectief willen toepassen. Waar wordt data opgeslagen, behalve in EuroPort+?

Het kiezen van de records is een belangrijk onderdeel van het beleid rondom Record Retention, er moet immers bij de klant een record owner aangesteld zijn het is zijn taak om aan te geven op welke records er een record retention policy wordt toegepast.RecordRetentionPNG

In de standaardoplossing wil Able tenminste invulling geven aan een minimale oplossing om aan de verplichting te kunnen voldoen. Per 1/1/2017 geeft Able invulling aan;

 • Anonimiseren verband relatie en transactie gegevens (EPR-203)
 • Schonen prospect KW tabellen (EPR-75 )

Een uiteindelijke oplossing voor historisatie en schoning wordt in het roadmap project ‘Redesign T&P’ vormgegeven. “Roadmap, Chapter 4 – Standardized Product Suite: 4.1. Redevelop the core”