Home / Nieuwsbrief-2018-8-def-sq236roqw23w13120


In deze nieuwsbrief geven we u een update van terugkerende en nieuwe topics zoals SWIFT, VIA, SEPA en DGS. Daarnaast gaan we in op ontwikkelingen die spelen rondom MiFIDII/MiFIR, alsmede nieuws rondom de AVG en de Wwft.

SWIFT

De impact van de jaarlijkse wijzigingen voor SWIFT, zoals beschreven in de standard release guide (SRG) van de MT berichten, is dit jaar beperkt. Aan het MT103 bericht is een Unique End-to-end Transaction Reference (UETR) toegevoegd. Dit nieuwe verplichte veld kan door gebruikers van SWIFT-berichten gebruikt worden om betalingen te tracken. Dit wordt opgeleverd in de 07.09 release.

SEPA

De European Payments Council is gestart met de publieke consultaties met betrekking tot aanpassingen op het SEPA Credit Transfer Rulebook en het Direct Debit Core Rulebook. De gewijzigde versies van de SCT en SDD rulebooks zullen worden gepubliceerd in november 2018. Als deze bekend zijn, onderzoekt Able de wijzigingen in de rulebooks zodat deze in november 2019 geïmplementeerd kunnen worden.

IBANnext

De Nederlandse banken hebben besloten om ISO standaard 13616 te gaan hanteren voor NL IBAN rekeningnummers. Dit betekent dat per 1 januari 2020 de uniciteit van de laatste tien cijfers en de elfproef komen te vervallen. Er wordt onderzocht of het vervallen van de uniciteit impact heeft op de wijze waarin interne rekeningnummers worden behandeld binnen EuroPort+. Dit kan mogelijk tot aanpassingen leiden waar de elfproef nog wordt toegepast binnen EuroPort+. Voor de aankomende releases worden nog geen aanpassingen voor IBANnext verwacht.

DGS/EDIS

DNB heeft, als de uitvoerder van het Nederlandse Depositogarantiestelsel (DGS), de definitieve regelgeving DGS 3.0 gepubliceerd. Deze treedt per 1 januari 2019 in werking. Zoals in een eerdere nieuwsbrief geschetst, legt de herziene DGS-richtlijn vast dat de uitkeringstermijn bij een bankfaillissement in de toekomst moet worden teruggebracht naar zeven werkdagen na de uitspraak van het faillissement. Banken moeten hiertoe gegevens gaan aanleveren op basis van het individueel klantbeeld (IKB).

In overleg met onze cliënten heeft Able de ingrijpende wijzigingen eerder opgepakt zodat interne processen, en een eventueel te ontwikkelen centraal IKB-systeem, op tijd kunnen worden ingericht. Ook kan nu gebruik worden gemaakt van de ervaringen van Able met de nieuwe handleiding en de specificaties.

Met het installeren van release 07.08 (eind mei beschikbaar) komt de nieuwe DGS 3.0 functionaliteit ter beschikking. Door het in productie nemen van release 07.08 worden de DGS gegevens aangemaakt volgens de nieuwe beleidsregel, waarbij een bank het IKB opbouwt en aanlevert conform het daartoe door DNB voorgeschreven datamodel. De bank dient DNB te informeren aangaande het moment van overgang naar DGS 3.0.

VIA

De Belastingdienst heeft de specificaties ‘Gegevensaanlevering van bank- en beleggingsproducten 2018 versie 18.2.0’ uitgebracht. Naast wijzigingen ten behoeve van consistentie, taal en leesbaarheid zijn geen functionele aanpassingen nodig voor de op dit moment in EuroPort+ gevoerde producten.

In het gebruikelijke testtraject zal Able de aan te leveren bestanden voor het jaar 2018 testen met de dienst ‘Validatie Test Service’ van de Belastingdienst. Op deze wijze zullen we vaststellen of de structuur van het XSD nog steeds wordt geaccordeerd. Alle eventuele oplossingen van bevindingen uit het testtraject worden meegenomen in release 07.09.

AVG 

Invoering van regelgeving door Able

Able heeft haar organisatie AVG-proof gemaakt. Naast de eigen organisatie zijn er twee aandachtsgebieden die voor Able’s dienstverlening erg belangrijk zijn; het hebben van cliëntdata voor testdoeleinden en het ter beschikking stellen van middelen om cliënten te helpen om de relatiegegevens te kunnen anonimiseren of te verwijderen.

Data van cliënten en haar relaties beschikbaar binnen Able

Able vereist dat in principe geen persoonsgegevens van haar cliënten en haar relaties op enigerlei wijze aanwezig zijn. Ook niet via het support kanaal (voor incidents, problems etc.). Uitzondering hierop kan alleen gemaakt worden t.b.v. het uitvoeren van eerstelijns support, dit alleen in overeenstemming met de cliënt. Dit betekent dat alle cliëntdatabases vooraf geanonimiseerd moeten worden voordat ze naar Able worden gestuurd. In het geval van een supportmelding moet de screenshot of logfile geanonimiseerd worden alvorens de gegevens naar Able worden gestuurd. Able heeft een gedetailleerde policy voor het anonimiseren, ook wel scramblen genoemd, van cliëntdata binnen EuroPort+.

Het resultaat van het scramblen op de dataset is:
– Anonieme, maar qua type herkenbare data
– Representatieve data
– Identieke datakwaliteit
– Behoud referentiële integriteit
– Ketenondersteuning

Voor het juist kunnen uitvoeren van de softwaretesten en het ondersteunen van de softwareontwikkeling is het belangrijk dat de data(base) integriteit bewaard blijft. Het verwijderen van data is zeer ongewenst, denk bijvoorbeeld aan de uitkomst van performance metingen. Op verzoek kan de policy van Able voor het anonimiseren van data toegezonden worden aan cliënten.

Anonimiseren van persoonsgegevens in EuroPort+ op de database bij cliënten

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan in EuroPort+ over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online identificatiemiddel (DigiD). Hieronder vallen ook de elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Voor het anonimiseren van persoonsgegevens in de database kan de scrambling functionaliteit ook gebruikt worden op relatieniveau.

Verwijderen van persoonsgegevens in EP+

Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd vermeld kan het verwijderen van gegevens uit EuroPort+ zonder goede voorbereiding grote gevolgen hebben voor het functioneren van de applicatie. Op dit moment is het nog niet volledig duidelijk of cliënten persoonsgegevens willen verwijderen binnen EuroPort+ of dat anonimiseren volstaat. Able heeft generieke voorbereidingen getroffen, maar zal in de komende periode contact opnemen met haar cliënten om een gezamenlijke strategie te bepalen.

MiFID II

Voor MIFID II richt Able zich in deze nieuwsbrief op de volgende onderwerpen: Transaction Reporting, Alerting en Total Cost of Ownership (TCO).

Transaction reporting

Met de komst van MIFID II zijn de eisen voor het rapporteren van transacties aan de toezichthouder uitgebreid. Bij Able zijn we op de hoogte wat er voor nodig is om te voldoen aan deze aanvullende eisen. Echter, is er in overeenstemming met cliënten gebleken dat er nu geen noodzaak is om EuroPort+ aan te passen.

Alerting

De functionaliteit die een klantalert moet generen bij een waardedaling van een vermogensbeheer portefeuille van tenminste 10% ten opzichte van het laatste rapportage- of alert moment is uitgeleverd in release 07.04.00. Er wordt nog geïnventariseerd of een alert gegenereerd moet worden bij een daling van 10% of meer voor individuele instrumenten met een hefboomeffect (bijvoorbeeld turbo’s) of waarop een voorwaardelijke verplichting bestaat.

Total cost of ownership

Het venijn van deze regelgeving bleek in de staart te zitten. In enkele gevallen bleek dat de marktpartijen een andere interpretatie hadden van deze regelgeving dan de toezichthouders. Deze betreffen:

  • Het vastleggen bij de transactie van de additionele kosten zoals vreemde valutakosten, “kosten” van de beursspread etc.
  • Het vastleggen van de kosten in een beleggingsfonds. Deze kosten behelzen de volledige scope zijnde de doorlopende kosten, eenmalige kosten, incidentele kosten en transactiekosten.

Naast het vastleggen en verwerken zullen deze kosten ook ontsloten worden in de rapportages aan cliënten. Able verwacht de laatste puntjes op de i te zetten voor het eind van het jaar.

Risicovolle instrumenten

De ESMA komt met regelgeving over het aanbieden van binaire opties en CFD’s (contracts for difference). Deze producten mogen alleen met een maximale hefboom aangeboden worden. Het uitgangspunt van Able is dat de banken en vermogensbeheerders deze instrumenten aan de voordeur zullen selecteren zodat er geen verdere aanpassing in de software nodig zal zijn.

Wwft

Naar aanleiding van de vierde AMLD (Anti Money Laundering Directive) van de Europese unie is een concept uitvoeringsbesluit gepresenteerd voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Hoewel de NVB in een reactie aan heeft gegeven dat nog enkele onduidelijkheden in het wetsvoorstel en het concept uitvoeringsbesluit zitten, is het duidelijk dat de verplichtingen van financiële instellingen toenemen. De nieuwe definities van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) en Politically Exposed Persons (PEP’s) leiden ertoe dat aanzienlijk meer personen als UBO of PEP worden aangemerkt. Able houdt in de gaten welke gegevens van UBO’s en PEP’s binnen EuroPort+ vastgelegd moeten worden.