Home / Nieuwsbrief-2017-7-def-283h23hf928


In deze nieuwsbrief geven we u een update van terugkerende en nieuwe topics zoals de SWIFT, TCO, VIA, SEPA en T2S. Daarnaast gaan we in op ontwikkelingen die spelen rondom MiFIDII/MiFIR, PSD2 alsmede nieuws rondom Record Retention en PRIIPS.

SWIFT

Standards MT Release 2017 gaat op 19 november 2017 live.

De set wijzigingen voor SWIFT is dit jaar beperkt. Er is geen functionele impact omdat de wijzigingen geen zaken in EuroPort+ raken.
SWIFT

De interfaces zelf zullen worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe specificaties. De meeste wijzigingen in de ondersteunde interfaces zitten in het MT 300 bericht. De MT 103, de 500 serie en de MT 940 bevatten enkele kleine wijzigingen.

SEPA

Voor SEPA 2017 staan de wijzigingen beschreven in de diverse rulebooks. EuroPort+ volgt de rulebooks voor Interbank. Dit zijn payments tussen twee banken via een CSM voor clearing & settlement.

In de rulebooks “Sepa Credit Transfer Scheme Interbank” en “Sepa Core Direct Debit Scheme Interbank (Versie 2017 V1.0)” worden de wijzigingen beschreven ten opzichte van de vorige rulebook versie 8.3 respectievelijk 9.0 uit 2016. De wijzigingen gaan effectief in op 19 november 2017. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op enkele aanvullende verklaringen op de inhoud van het document.

Slechts één inhoudelijke wijziging heeft betrekking op de berichtgeving; het postadres van de debtor of creditor is verplicht als het land van de debtor bank of creditor bank buiten de EU zone valt.

DGS / EDIS

Nog steeds is de DGS-handleiding 3.0 niet gepubliceerd. Wel is DNB eind maart 2017 gestart met de consultatie van Regelgeving Depositogarantiestelsel. Het Consultatiedocument Regelgeving Depositogarantiestelsel is gepubliceerd op de website van DNB.

Met de invoering van de herziene DGS-richtlijn in de Nederlandse wetgeving wordt de uitkeringstermijn bij een bankfaillissement teruggebracht van de huidige twintig naar zeven werkdagen in de toekomst.

Dit maakt het nodig dat banken binnen een kortere termijn en op een uniforme wijze gegevens aan kunnen leveren ten behoeve van de premievaststelling voor het Depositogarantiefonds, op basis van het individueel klantbeeld (IKB).

Het IKB is een overzicht van alle in bewaring gegeven gelden per depositohouder, voorzien van voor het DGS relevante gegevens conform een door DNB voorgeschreven datamodel. Tot nu toe werd het IKB door DNB na verzameling opgebouwd. In de nieuwe situatie zal een bank zelf het IKB moeten samenstellen en aanleveren aan DNB. Vervolgens bepaalt DNB het uit te keren bedrag per depositohouder.

Om IKB goed in te kunnen vullen hebben we in eerdere releases al de mogelijkheid opgeleverd om de rol van een partij op een gestandaardiseerde wijze vast te leggen. Hiermee kan in processen de rol van de betreffende partij eenduidig worden vastgesteld. Hier kan dan op worden geacteerd. We hebben het dan over de rollen, die een functionele betekenis hebben in EuroPort+ , zoals bijvoorbeeld ‘Uiteindelijk belanghebbende’ en ‘Ouder/voogd’.

Bron: De Nederlandsche Bank N.V.
Na afronding van de consultatieperiode publiceert DNB medio 2017 de definitieve regelgeving. De praktische toelichting op de eisen die in deze beleidsregels zijn vastgelegd, waaronder het datamodel voor het IKB, worden in Handboek 3.0 beschreven. Het Handboek 3.0 zal tegelijkertijd met de publicatie van de beleidsregels worden gedeeld met de banken.

Er geldt een overgangstermijn vanaf de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel tot 1 januari 2019.

Gedurende de overgangstermijn, dient een bank DNB voorafgaand te informeren welke van onderstaande methoden zij hanteert bij het aanleveren van depositogegevens en gegevens over depositohouders:

  1. de huidige methode waarbij een bank de gegevens per rekening aanlevert en DNB het IKB opbouwt; of

 

 1. de methode volgens de nieuwe beleidsregel, waarbij een bank het IKB opbouwt en aanlevert conform het daartoe door DNB voorgeschreven datamodel.

Graag nemen we met u door of u al voor 1 januari 2019 wilt gaan aanleveren volgens het individueel klantbeeld.

VIA

De Belastingdienst levert de handleiding waarin het totaalbeeld wordt weergegeven over de VIA. Ieder jaar worden er wijzigingen doorgevoerd, enerzijds om de tekst te verduidelijken c.q. aan te passen aan de situatie en anderzijds om de nodige functionele en technische aanpassingen te beschrijven.

De functionele wijzigingen ten opzichte van de VIA 2016 hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Aanlevering van gegevens over nettolijfrenteproducten
 • Aanlevering ESRR is niet meer van toepassing
 • Ongedocumenteerde rekeningen

Tevens worden enkele technische veranderingen doorgevoerd.

Nettolijfrenteproducten

Hieronder vallen nettolijfrentespaarrekeningen en nettolijfrentebeleggingsrechten waarvoor een vrijstelling in box 3 van toepassing is. Als er daarnaast sprake is van bijvoorbeeld een afkoop, vervroegde aflossing, vervreemding of overgang naar een nieuwe aanbieder valt dit onder de zogenaamde gebeurtenis die tevens gemeld moet worden.

Er worden 2 nieuwe bestanden opgeleverd die grotendeels overeenkomen met de RENSAGEG:

 • EWNLSGEG voor de inleg en saldi
 • GEWNLGEG voor de gebeurtenis

In EuroPort+ wordt het huidig ondersteunde lijfrenteproduct onderscheiden van andere producten door de productindicatie ‘Opbouw’ of ‘Uitkering’

In EuroPort+ worden geen boxen vastgelegd en wordt algemeen aangenomen dat de huidig ondersteunde lijfrenteproducten in box 1 vallen en dus alleen in de jaarlijkse RENSERIS worden aangeleverd. Echter per product kan worden aangegeven in welk soort bestand moet worden gerenseigneerd:

 • Betaal en spaarproducten
 • Beleggingsproducten
 • Lijfrenteproducten

Hier zal een nieuwe soort toegevoegd worden: Nettolijfrenteproducten

Gebeurtenis via omzetting fiscale status; Een gebeurtenis dient dan met een van de onderstaande waarden te worden aangegeven:

 • Aanspraak voldoet niet meer aan de aan de voorwaarden
 • Aanspraak is afgekocht of vervreemd
 • Aanspraak is formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid
 • Verplichtingen m.b.t. de aanspraak op een nettolijfrenteproduct gaan over op een andere aanbieder

De aanlevering zal conform een spaar- of beleggingsproduct worden aangeleverd in het daarvoor toegekend bestand (EWNLSGEG en GEWNLGEG).

Op dit moment wordt dit product door geen van onze klanten aangeboden. Het is zaak dat klanten tijdig doorgeven wanneer dit product zal worden aangeboden. Onder tijdig verstaan we dat we één release van te voren op de hoogte gesteld moeten worden van de productintroductie.

Europese rente (ESRR)

De aanlevering van de Europese rente is voor het fiscale jaar 2017 volledig komen te vervallen. Omdat er 15 maanden na de eerste aanlevering over het fiscale jaar 2016 nog correcties aangeleverd moet kunnen worden zal EuroPort+ dit blijven ondersteunen.

Wel gaan we voorkomen dat er over het fiscale jaar 2017 geen nieuwe Europese rente verzameld kan worden. Daarom worden de opties Europese rente en Europese rente ING bij het verzamelen uitgezet.

Voor het fiscale jaar 2018 komt dit onderdeel te vervallen.

Ongedocumenteerde adressen

“Wanneer uit onderzoek van electronische dossiers alleen een poste-restantadres of een “per adres” voor de rekeninghouder/natuurlijke persoon wordt gevonden, een daaropvolgend onderzoek van papieren dossiers geen indicatoren oplevert, en geen verklaring of bewijsstukken van de rekeninghouder worden verkregen, waarmee het fiscale woonland kan worden vastgesteld, kunt u dit aangeven met een element ‘ongedocumenteerde Rekening’.”

In de aanlevering wordt een nieuw element indicatieOngedocumenteerd (waarde 0 of 1) hiervoor toegevoegd. In dergelijke gevallen is er dus geen (vast/vrij) adres bekend. Dergelijke rekeningen komen in EuroPort+ niet voor en daarom zal dit niet worden ondersteund (waarde altijd op 0).

TARGET2 Securities (T2S)

TARGET2 Securities (T2S) is een systeem dat de afwikkeling van effectentransacties verzorgt (‘settlement’).

T2S consolideert het meest fundamentele deel van de effecteninfrastructuur binnen Europa. Het biedt een ‘settlement engine’ voor de afwikkeling van delivery versus payment (DVP-) transacties in centralebankgeld binnen de gehele Europese markt.

Timetable:

T2S

Voor T2S is er nog een Final wave per september 2017. Voor deze wave zijn geen aanpassingen gepland voor EuroPort+.

RECORD RETENTION

Het kunnen anonimiseren van gegevens, in het geval een klant gedurende een in te stellen periode geen actieve producten meer heeft gehad is opgeleverd en kan worden gebruikt. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met deze functionaliteit.

Door het anonimiseren van de klantgegevens zijn de betreffende klanten niet meer herkenbaar en herleidbaar tot bijvoorbeeld de transacties in EuroPort+ aanwezig.

De uiteindelijke oplossing voor historisatie en schoning is onderhanden bij Able. Zoals eerder in de nieuwsbrief gemeld is een redesign van transacties en posities hierbij voorwaardelijk en een ingrijpende exercitie. Met release 7.3 worden de rekening- en relatiegegevens van de transactie reeds apart vastgelegd in een eigen tabel. Hiermee is een aanzet gegeven tot het niet daadwerkelijk hoeven te verwijderen van een transactie, maar het wel kunnen verwijderen van rekening- en relatie gerelateerde gegevens uit de transactie, met behoud van voor EuroPort+ relevante informatie.

MiFID ii / MiFIR

Transaction Reporting

De standaard Transaction Reporting functionaliteit zal worden uitgebreid conform de informatie zoals deze in ‘Final Report; Guidelines on transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II’ 10 October 2016 | ESMA/2016/1451 en ESMA/2016/1452 dd 10-10-2016, beschreven is.

In het “Guidelines” document wordt echter gesteld dat de volledige technische specificatie beschouwd dient te worden als de correcte specificatie van de berichten.

De link naar deze specificatie zal bekend worden op het moment dat de reporting instructies gepubliceerd worden. Op dit moment zijn deze echter nog niet bekend en ook de definitieve specificaties nog niet.

Voor release 7.4 zal er begonnen worden met het verzamelen van de benodigde extra informatie. De export zal echter pas worden aangepast op het moment dat de specificaties daadwerkelijk definitief zijn.

Transaction Reporting via afwijkende procedures (bijv. in verband met integratie met andere bank-eigen systemen / afdelingen) zal op individuele basis met u worden besproken.

Alerting

MiFID II stelt de eis dat een klantalert moet worden gegenereerd bij een waardedaling van de portefeuille van ten minste 10% ten opzichte van het laatste rapportage- of alert moment. Tevens worden er retention eisen gesteld aan deze alert records. In EuroPort+ zal nieuwe functionaliteit gerealiseerd worden waarmee per dag de waarde van de portefeuille vastgelegd kan worden. De waarde wordt gecorrigeerd voor stortingen en onttrekkingen.

Op basis van deze gegevens kan er dan door bankeigen systemen een alert richting de klant verzorgd worden.

Tevens zal er in overleg met u een rapportage vervaardigd worden ten behoeve van de tellers “reset” per periode / kwartaal.

De reguliere rapportagemomenten gedurende het jaar zijn per ultimo van ieder kwartaal. Dat zijn tevens de reset momenten. In onderstaand voorbeeld gaan we er van uit dat er op 23 april een alert moment ontstaat en er tussentijds dient te worden gerapporteerd. De datum 23 april wordt dan het nieuwe resetmoment en eventuele wijzigingen worden vervolgens getoetst aan het nieuwe resetmoment tot aan de volgende kwartaal ultimo.

ALERTING

Er is ook sprake van noodzakelijke alerting bij een daling van 10% of meer voor individuele fondsen. Hiervoor zal in eerste instantie in EuroPort+ geen voorzieningen getroffen worden omdat dit gedaan kan worden op basis van info van de datavendor.

TCO

In het kader van kosten transparantie (TCO) van MiFID II zijn banken wettelijk verplicht alle kosten inzichtelijk te maken voor hun klanten. In eerdere releases is dit in EuroPort+ reeds gerealiseerd met uitzondering van de valutakosten. Deze valuta indekkingskosten worden meestal verdisconteerd in de afrekenkoers. Banken zullen per 1 januari 2018 het verschil tussen de afrekenkoers en de marktkoers op klantrapportages (kwartaaloverzichten en dagafschriften) moeten gaan vermelden.

In EuroPort+ betekent dit dat per muntsoort de specifieke afslag (biedkoers) en opslag (laatkoers) zal worden vastgelegd op basis waarvan de marktkoers kan worden omgerekend in de bankkoers. Beide koersen worden vervolgens per transactie vastgelegd om uiteindelijk op de nodige rapportages en overzichten deze valutakosten te kunnen berekenen.

PSD2

Volgens de nieuwe Europese betaalrichtlijn zijn banken vanaf eind 2018 verplicht om met een API derde partijen toegang te geven tot saldi- en transactiedata, mits hun klanten daarvoor toestemming geven. Het betreft hier data van de betaalrekening en rekening courant. Voorwaarde is dat het saldo op deze rekeningen vrij opneembaar moet zijn. De informatie moet beschikbaar komen voor Account Information Service Providers (AISP).

Daarnaast moeten Payment Initiation Service Providers (PISP) de mogelijkheid krijgen om betaalopdrachten te geven in opdracht van of namens hun klanten. De betaalinstructies die partijen namens hun klanten mogen doen, worden verstuurd volgens rulebook Customer to Bank (C2B) die de European Payment Council (EPC) uitbrengt en waarvan jaarlijks een update verschijnt.

Op 23 februari heeft de EBA de final draft versie van de Regulatory Technical Standards (RTS) gepubliceerd waarin de Strong Customer Authentication (SCA)en de Common and Secure Communication (CSC) worden beschreven. Voor de zomer van 2017 wordt deze versie definitief.

Op13 januari 2018 zullen alle ‘member states’ de richtlijnen geïmplementeerd moeten hebben op basis waarvan de banken eind 2018 (november / december) de nieuwe richtlijnen moeten kunnen aanbieden.

Aangezien het hier gaat om betaalrekeningen waarbij geld vrij opneembaar moet zijn, blijft dit buiten de scope van RF van Able. Onze spaar- en beleggingsklanten hoeven niets via EuroPort+ te veranderen ten aanzien van PSDII.

EuroPort+ is aangesloten op SEPA payments en volgt de rulebooks van het core schema van interbanking. Het rulebook van customer to bank (C2B) wordt niet gevolgd.

Ook het nieuwe en optionele rulebook voor Instant Payments waarmee betalingen direct (binnen 10 seconden) worden verwerkt, valt niet onder het standaard RF. Deze optie komt beschikbaar in november 2017.

US IRS Regulation 871 (M)

Sectie 871 (m) geeft aan dat niet-US beleggers dividendbelasting afdragen aan de Amerikaanse belastingdienst over afgeleide beleggingsinstrumenten (sprinters, turbo’s opties enz) indien het onderliggende US-instrument een dividend uitkeert. De hoogte van het te betalen dividend wordt bepaald door de delta van het afgeleide instrument. Er is pas belastingplicht als de delta hoger is dan factor 0,8.

Het te betalen dividendbelastingbedrag voor deze beleggingsinstrumenten = belastingbedrag dividend * delta.

 • Het betreft afgeleide beleggingsinstrumenten (opties long, sprinters, turbo’s, etcetera) met als onderliggende waarde een Amerikaanse vennootschap.
 • De delta moet worden aangeleverd door een koersprovider (aangezien deze partijen over alle data beschikken om de juiste delta te berekenen. Bv Markit, SIX (Telekurs) Reuters, Bloomberg.
 • De delta kan per beleggingsinstrument geregistreerd worden in EuroPort+ .

OPTIQ

Optiq is een nieuw, verbeterd multi-markt trading platform, dat aangesloten klanten van Euronext een maximale flexibiliteit, hoge prestaties en stabiliteit zal bieden.

Optiq zal worden uitgerold over de Euronext markten en zal Euronext UTP vervangen in een gefaseerd implementatieproces dat in november 2016 is gestart.

Euronext implementeert Optiq tevens om te voldoen aan de eisen van MiFID II.

Voor de huidige klanten is er geen noodzaak om dit te ondersteunen vanuit EuroPort+ omdat er technische alternatieven zijn. Able beschikt over de Regulatory Technical Standards (RTS) documenten en indien nodig kan deze interface ondersteund worden.

Vermogensscheiding en de beleggersgiro

Per 1 februari 2017 zijn wijzigingen in werking getreden op het gebied van vermogensscheiding. Vanaf dat moment is het voor beleggingsondernemingen zonder bankvergunning mogelijk geworden vermogensscheiding te realiseren door middel van Wet giraal effectenverkeer (Wge) -conforme bewaring.

Bovendien wordt onder meer onduidelijkheid weggenomen over de toepasselijkheid van de richtlijn en verordening kapitaalvereisten (CRD IV en CRR) en het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Hierdoor neemt de bescherming toe van de financiële instrumenten en gelden die namens beleggers worden aangehouden in een bewaarinstelling.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 2 consultatierondes gehouden over voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de vereisten voor vermogensscheiding.

De geconsulteerde wijzigingen met betrekking tot vermogensscheiding vallen uiteen in drie onderdelen:

 1. Beleggingsondernemingen zonder bankvergunning krijgen op grond van de Nrgfo de mogelijkheid te voldoen aan het vereiste van vermogensscheiding door middel van bewaring conform de Wge.
 2. Beleggingsondernemingen zonder bankvergunning die financiële instrumenten Wge-conform bewaren krijgen de mogelijkheid niet-opvorderbare gelden aan te houden bij een bewaarinstelling.
 3. De voorwaarden voor vermogensscheiding via een bewaarinstelling ingevolge artikel 7:17 en artikel 7:18 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) worden aangepast.

Onder punt 3 valt de gewijzigde benaming van beleggersgiro in bewaarinstelling. De AFM is van mening dat een uniforme benaming (bewaarinstelling) zorgt voor duidelijkheid over de basisactiviteiten van deze entiteit en het bewaren en administreren van financiële instrumenten en gelden. Overigens betekent deze wijziging van de Nrgfo niet dat beleggingsondernemingen de oude term ‘beleggersgiro’ in alle bestaande documentatie dienen te wijzigen.

PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products)

Dit item is informatief. Er is geen impact voor EuroPort+ maar wel voor uw interne organisatie.

Een nieuwe Europese Verordening introduceert een verplichting voor een Essentiele informatiedocument (Eid) te verstrekken bij gestructureerde retail-producten. Het gaat om producten die een financieel rendement beloven op basis van een combinatie van referentiewaarden of prestaties van waarden die niet rechtstreeks door de klant zijn gekocht. Financiële ondernemingen staan voor de taak om optimaal om te gaan met de strategische impact en de samenhang met andere wet- en regelgeving te bewaken.

In de praktijk betekent dit dat banken en verzekeraars een Eid moeten opstellen en verstrekken aan hun klanten. Dit document helpt beleggers bij het vergelijken en doorgronden van vorengenoemde producten.

Meer informatie over de gegevens die het Eid moet bevatten zijn opgenomen in de Regulatory Technical Standards (ESMA).

De verordening gaat in op 31 december 2017.